Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Yahoo Smilies
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • :x
  love struck
  love struck
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • @};-
  rose
  rose
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :))
  laughing
  laughing
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • o-+
  april
  april
 • :-/
  confused
  confused
 • :-&
  sick
  sick
 • [-O<
  praying
  praying
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • :-t
  time out
  time out
 • :((
  crying
  crying
 • =D>
  applause
  applause
 • o=>
  billy
  billy
 • :)
  happy
  happy
 • L-)
  loser
  loser
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • :-h
  wave
  wave
 • >:)
  devil
  devil
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • o->
  hiro
  hiro
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • >-)
  alien
  alien
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • 3:-O
  cow
  cow
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • :-?
  thinking
  thinking
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :D
  big green
  big green
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • =:)
  bug
  bug
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • :@)
  pig
  pig
 • :-c
  call me
  call me
 • :-s
  worried
  worried
 • =P~
  drooling
  drooling
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • :(
  sad
  sad
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • 8-x
  skull
  skull
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • b-)
  cool
  cool
 • (:|
  yawn
  yawn
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • ;)
  winking
  winking
 • *-:)
  idea
  idea
 • X_X
  I don't want to see
  I don't want to see
 • :-B
  nerd
  nerd
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • (*)
  star
  star
 • :>
  smug
  smug
 • <:-P
  party
  party
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • o:-)
  angel
  angel
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • x-(
  angry
  angry
 • 8-}
  silly
  silly
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • :P
  tongue
  tongue
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • :-w
  waiting
  waiting
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :o)
  clown
  clown
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • [..]
  transformer
  transformer
 • :">
  blushing
  blushing
 • **==
  flag
  flag
 • %-(
  not listening
  not listening
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • :^o
  liar
  liar
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :-"
  whistling
  whistling
 • :bz
  bee
  bee
 • :-*
  kiss
  kiss
 • %%-
  good luck
  good luck
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • :|
  straight face
  straight face