Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Yahoo Smilies
 • :-"
  whistling
  whistling
 • :bz
  bee
  bee
 • :-*
  kiss
  kiss
 • [-(
  not talking
  not talking
 • %%-
  good luck
  good luck
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • :|
  straight face
  straight face
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • :x
  love struck
  love struck
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • @};-
  rose
  rose
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :))
  laughing
  laughing
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • o-+
  april
  april
 • :-/
  confused
  confused
 • [-O<
  praying
  praying
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • :-&
  sick
  sick
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • :-t
  time out
  time out
 • :((
  crying
  crying
 • =D>
  applause
  applause
 • o=>
  billy
  billy
 • :)
  happy
  happy
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • L-)
  loser
  loser
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • :-h
  wave
  wave
 • >:)
  devil
  devil
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • o->
  hiro
  hiro
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • >-)
  alien
  alien
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • 3:-O
  cow
  cow
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • :-?
  thinking
  thinking
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :D
  big green
  big green
 • =:)
  bug
  bug
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • :@)
  pig
  pig
 • :-c
  call me
  call me
 • :-s
  worried
  worried
 • =P~
  drooling
  drooling
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • :(
  sad
  sad
 • 8-x
  skull
  skull
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • b-)
  cool
  cool
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • ;)
  winking
  winking
 • (:|
  yawn
  yawn
 • *-:)
  idea
  idea
 • X_X
  I don't want to see
  I don't want to see
 • :-B
  nerd
  nerd
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • (*)
  star
  star
 • :>
  smug
  smug
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • <:-P
  party
  party
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • o:-)
  angel
  angel
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • x-(
  angry
  angry
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • :P
  tongue
  tongue
 • 8-}
  silly
  silly
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • :-w
  waiting
  waiting
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • :-o
  surprise
  surprise
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • [..]
  transformer
  transformer
 • :">
  blushing
  blushing
 • :o)
  clown
  clown
 • **==
  flag
  flag
 • %-(
  not listening
  not listening
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • :^o
  liar
  liar
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • =((
  broken heart
  broken heart