Bài viết chia bặt ‘fan hủi trào’ và ‘fan chân chính’ mực tàu Xuân trường học, nhón hết U23 Việt trai, gây bức xúc trên số phận xã hội.tâm tính giống máu bài viết trên tuổi xanh Online: https://tuoitre.vn/xuan-truong-xin-l...6131554294.htm