Mình muốn đổi key dk qua dl .
Wing 25.+13 2of even
Sét qn 2off+11.12.13
Đqn 2off+13
Truy gai.luck+10
Sét qn âcra.